Změny fyzikálního vzdělávání na úrovni základní školy od r. 1945 až po dnešek, jejich souvislosti s vývojem školské soustavy. Jak se měnil obsah a rozsah výuky fyziky a jak se to projevovalo v  tvorbě učebnic, jak se implementovaly nové poznatky fyziky do učiva na různých stupních škol. Jak probíhala od 70. let minulého století tvorba učebnic a dalších materiálů pro žáky a učitele. Přehled současně používaných učebnic fyziky pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií.

Účastníkům semináře bylo představeno 5. přepracované vydání publikace Přehled středoškolské fyziky, které je nově doplněno o aktuální témata současné fyziky. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace obsahuje všechna témata středoškolské fyziky.

Účastníci publikaci obdrželi.