V současné době existuje celá řada mikroskopických technik a jejich aplikací, které mají nezastupitelné uplatnění v mnoha vědních oborech. Studenti středních škol se s některými moderními mikroskopickými technikami mohou setkat v populárně vědeckých knihách a časopisech. V učebnicích fyziky se setkají zpravidla jen se základy mikroskopie světelné, a to v rámci učiva paprskové a vlnové optiky. Techniky mikroskopie elektronové jsou zmiňovány v učebnicích jen okrajově. I ty však mohou stavět na základech nauky o elektřině, magnetismu i atomové fyziky, která je na školách probírána. Mikroskopické techniky, využívající skenující sondu, které v poslední době přispěly k mnoha důležitým objevům v oblasti nanotechnologií, vyžadují jistou znalost fyziky kvantové, přesto však je možné je srozumitelnou formou přiblížit.

Cílem prezentace bylo, poskytnout krátký přehled moderních optických mikroskopických metod, které v podobě mikroskopie konfokální nebo holografické slouží badatelům zejména v biologických oborech. Nicméně těžiště bude přeneseno na techniky elektronové mikroskopie. Budou zmíněny základní odlišnosti zobrazovacích systémů rastrovacího a transmisního elektronového mikroskopu, zejména s ohledem na jejich analytické možnosti. Elektronový mikroskop bude představen jako univerzální analytický přístroj, který vzorky nejen zobrazuje, ale přináší informaci o jeho vodivosti, magnetických vlastnostech i chemickém složení. Mikroskopie se skenující sondou představuje látky s atomárním rozlišením a dokáže spojovat možnosti světelné a elektronové mikroskopie v tzv. blízkém poli v 3D prostoru. Stejně jako elektronová mikroskopie, rovněž mikroskopy se skenující sondou přináší i jiné než strukturní informace o analyzovaných vzorcích.