Podobně jako v jiných oblastech fyziky, je také ve výuce jaderné fyziky její důležitou součástí reálný fyzikální experiment. Dnes dostupné bezpečné zdroje ionizujícího záření spolu s odpovídajícími detektory umožňují provádět jednoduché a průkazné experimenty z oblasti jaderné fyziky na úrovni všech typů škol.

Na semináři byla představena řada experimentů demonstrujících elementární jevy z oblasti jaderné fyziky jako např. existence radioaktivního záření z přírodních či umělých zdrojů (včetně předmětů kolem nás), některé vlastností záření alfa, beta a gama, jeho stínění různými materiály, základní způsoby ochrany před zářením a další. Byl také diskutován vliv pozadí na interpretaci výsledků školních měření se slabými zdroji záření.

V průběhu semináře byly provedeny pokusy s novým pixelovým detektorem ionizujícího záření MX10, který umožňuje vizualizaci a rozlišení různých druhů záření.