Oba bloky semináře se budou vhodně prolínat. Zaměřeny budou převážně na mechaniku, které se budeme věnovat z různých úhlů pohledu. Po úvodním bloku motivačních pokusů se zaměříme na Newtonovy pohybové zákony a na časté chyby žáků při jejich interpretaci. Na konkrétních příkladech si ukážeme časté nesprávné (a vžité) představy (miskoncepce) o silách a pohybu.

Účastníci semináře budou mít možnost si sami na sobě vyzkoušet, zda jejich fyzikální představy také nejsou ovlivněny některými miskoncepcemi. Navážeme sadou zajímavých fyzikálních experimentů zaměřených na základní partie mechaniky. Zařadíme pokusy demonstrační, žákovské i takové, které je možné zadat jako domácí experimentální úlohy, nebo náměty na domácí žákovské „miniprojekty“. Předvedeme a fyzikálně rozebereme i některé slavné historické experimenty (např. pokusy s Galileiho padostrojem).

Účastníci semináře si také vyrobí několik jednoduchých pomůcek, které mohou snadno zhotovovat se žáky přímo v hodinách fyziky. Experimentální složka semináře bude prolínat s rozborem častých chyb a mylných představ týkajících se probíraných jevů.