Vzdělávací cíl:

Přivést účastníky k pochopení důležitosti aktivní práce žáků při výuce fyziky. Seznámit je s vybranými ověřenými konkrétními příklady, jak žáky při výuce fyziky  aktivizovat. Seminář bude veden aktivními metodami, účastníci semináře si uvedené metody sami vyzkouší.

Anotace:

1. blok:
a)  Aktivizace žáků prostřednictvím fyzikálních experimentů (ukázky vhodných demonstračních i frontálních experimentů, konkrétně z oblastí Vlastnosti plynů a Vlnění, diskuze o jejich zařazení pro rozvoj kompetencí žáků)

b)  Aktivizace žáků prostřednictvím problémových úloh (vlastní řešení těchto úloh účastníky, diskuze o jejich zařazení ve výuce).

2. blok:

a)  Aktivizace žáků prostřednictvím skupinové práce při laboratorních úlohách (příklad: měření kmitů kyvadla a zpracování výsledků na úrovni ZŠ a SŠ, možnost počítačového zpracování)

b)  Ukázka frontální výuky s aktivizujícími prvky  (téma: Newtonovy zákony)