Anotace:

Počítačový Inteligentní školní experimentální systém ISES lze experimentálně využít ve fyzice, chemii, biologii, biofyzice, fyziologii, elektrotechnice, elektronice, měření a automatizaci. Lidské tělo produkuje biosignály, které slouží v biologii a lékařství k vyjádření informací o sledovaném biologickém systému – lidském organismu. Biosignály jsou elektrické a neelektrické. Elektrické biosignály jsou generovány nervovými a svalovými buňkami a jsou výsledkem elektrochemických procesů uvnitř buněk a mezi buňkami. Lze je snímat plošnými elektrodami na povrchu orgánu nebo organismu jako časový průběh biosignálu. Mezi elektrické biosignály (aktivní elektrické projevy tkání) patří např. EKG (biosignál srdce), EEG (biosignál mozku), EMG (biosignál kosterních svalů), EGG (biosignál žaludku), EOG (biosignál okohybných svalů) atd. Neeletrické biosignály jsou snímány z lidského těla snímači neelektrických veličin. Patří sem např. tepenný krevní tlak, dechová křivka, srdeční ozvy, periferní pulsní tlaková vlna, nasycení krve kyslíkem aj. Z biosignálů lze odvodit odvozené veličiny např. srdeční a dechovou frekvenci, systolický/diastolický tlak atd.