V přednášce budou v úvodu stručně nastíněny styčné body a přesahy učiva fyziky a chemie na ZŠ a SŠ. Hlavní část přednášky pak bude věnována v současnosti velmi aktuálnímu tématu získávání energie s podrobným akcentem na jadernou energetiku včetně rizik s ní spojených z pohledu fyzika (princip získávání jaderné energie, štěpná reakce, typy atomových reaktorů, obohacování uranu) i chemika (uranové rudy, těžba, chemické reakce při výrobě jaderného paliva, problém likvidace radioaktivního odpadu). Na závěr přednášky budou rozebrány příčiny havárie v Černobylu, kde měl autor možnost absolvovat jednodenní exkurzi, a to jak z pohledu fyzikálního (přehřátí reaktoru) i chemického (vznik vodíku při reakci rozžhaveného grafitu s vodní parou) včetně originální obrazové dokumentace.