Anotace:

Základní orientaci v nemocničním prostředí jsme schopni většinou zvládnout. Horší situace nastane, pokud jsme odesláni praktickým lékařem na specializované pracoviště, k sonografickému vyšetření (ultrazvuk), vyšetření na výpočetním tomografu (CT) či magnetickou rezonanci (MRI), která jsou laiky často nazývána neurčitými pojmy jako vyšetření v tunelu apod. Cílem přednášky je seznámit učitele se základními fyzikálními principy některých lékařských terapeutických a diagnostických metod. V přednášce bude vysvětlen pojmu biosignálu, jako důležitého nosiče informace při veškerých diagnostických metodách ve zdravotnictví. Podstatná část bude věnována endoskopickým metodám určeným k diagnostice a terapii (laparoskopie, gastroskopie, artroskopie atd.). Posluchači se dále seznámí se zobrazovacími a terapeutickými sonografickými metodami, se základy výpočetní tomografie – CT, zobrazením magnetickou rezonancí (MRI), v přehledu s metodami nukleární medicíny a radioterapeutickými metodami, využívajícími k léčbě ionizujícího záření.