Anotace přednášek na úvodním semináři projektu:


RNDr. Dana Mandíková, CSc., Matematicko fyzikální fakulta UK Praha

Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007

Přednáška byla věnovaná zejména výsledkům českých žáků v přírodovědné části výzkumu TIMSS 2007. Posluchači byli seznámeni s koncepcí výzkumu TIMSS a časovým vývojem výsledků českých žáků od roku 1995. Stručně byly zmíněny i výsledky v přírodovědné části výzkumu PISA.

Podrobněji byly rozebrány výsledky žáků 8. ročníků ve fyzice, s ukázkami uvolněných úloh a nejčastějších chyb.

Uvedeny byly i některé výsledky z dotazníkových šetření týkající se postojů českých žáků k přírodovědným předmětům s důrazem na fyziku.

 

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Potřebuje výuka fyziky nové modernizační hnutí?

Pro 60. léta 20. století byly v oblasti fyzikálního vzdělávání charakteristické snahy o modernizaci obsahu, metod i prostředků výuky fyziky iniciované pokrokem zejména v oblasti kosmonautiky a polovodičové elektroniky. Po půl století je třeba nejen zhodnotit výsledky modernizačních snah a jejich reflexi do školní praxe, ale znovu hledat řešení v novém pojetí výuky, které by lépe než dosud odráželo nejen pokrok v přírodovědném poznání, ale i společenské požadavky na vzdělání a individuální potřeby žáků škol. Modernizační tendence v současnosti je možné ve zkratce vyjádřit pojmy – inovace, integrace, diferenciace. V přednášce byly vymezeny otázky, na něž bychom měli v současnosti společně hledat odpověď.

 

Studium fyziky v působnosti Katedry experimentální fyziky PřF UP včera a dnes

Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Samostatná katedra fyziky vznikla v roce 1954 a v tomto období se katedra věnovala pouze výchově učitelů fyziky. V příspěvku bude představen zejména dnešní dynamický vývoj studijního programu fyzika se zaměřením na možnosti studia a uplatnění absolventů. Masivní přísun prostředků z evropských strukturálních fondů, o jejichž získání se zasloužili i  pracovníci katedry experimentální fyziky, podpořil jak učitelské studium fyziky, tak především odborné obory Aplikovanou fyziku, Biofyziku a Optiku (garance Katedrou optiky PřF UP). Účastníkům semináře byly prezentovány moderní směry výuky, odrážející potřeby rozvoje moderních technologií a v neposlední řadě i nové přístupy ke vzdělávání učitelů fyziky.