RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Střídavé proudy

V každodenním životě používáme mnoho elektrických zařízení využívající časově proměnné proudy a napětí. Na semináři experimentálně prozkoumáme rezistor, kondenzátor a cívku ve střídavém obvodu jak z pohledu fázových posuvů proudu a napětí, tak i z pohledu elektrického výkonu a elektrické práce. Rozmyslíme pojmy okamžitý a činný výkon a experimentálně vysvětlíme tzv. efektivní hodnotu proudu a napětí v případě různých časových průběhů těchto veličin.

„Modelové“ experimenty s generátorem harmonického napětí zopakujeme i pro případ reálného průběhu napětí elektrické sítě a různých elektrických spotřebičů. V případě zájmu (a dostatku času) prozkoumáme v druhé části semináře několik měřicích přístrojů (například jednoduchých digitálních multimetrů) využívaných ve škole a upozorníme na některá úskalí při měření časově proměnných elektrických veličin těmito přístroji.

Seminář volně doplňuje předchozí vystoupení na půdě SGO: Elektřina kolem nás či Elektromagnetická indukce.

 

Mgr. Petr Kácovský, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Termovizní kamera ve výuce fyziky

V rámci semináře bude představena termovizní kamera coby užitečný nástroj umožňující vizualizaci tepelných jevů, které často není možné jiným způsobem rozumně detekovat. Účastníci se seznámí se sadami experimentů, které se tematicky zaměřují zejména na tepelnou vodivost, vlastnosti vzdáleného infračerveného záření, teplotní změny doprovázející vypařování kapalin či tepelné jevy v elektrických obvodech. Tyto experimenty si budou moci účastníci na místě vyzkoušet jak s využitím termovizní kamery, tak v některých vhodných případech díky termocitlivým foliím.